Geonasleđe Titelskog brega

  Geonasleđe Titelskog brega Kao objekti geonasleđa Titelskog brega izdvojeni su: 1. Prostor između surduka Feudvar i Dukatar – zona sa najkompletnijim lesno – paleozemljišnim sekvencama i vidljivim horizontom BAG tefre, 2. Lesni profili uz obalu Tise, od Rogulićevog surduka do Stare ciglane – sa ultramoćnim lesnim horizontom navejanim tokom poslednjeg glacijala i velikim diverzitetom
...read more

Geološke odlike

Geološke odlike  Titelski breg i njegova neposredna okolina izgrađeni su od stena kvartarne starosti. Na padinama Titelskog brega utvrđena je serija heterogenih sedimentoloških i litoloških karakteristika. Iznad lesno-alevritične serije akumulirane su moćne lesno-paleozemljišne naslage visine od 35 do 55 m. Lesno-paleozemljišne sekvence Titelskog brega su formirane tokom mlađeg dela srednjeg pleiostocena, naizmeničnim smenjivanjem eolske akumulacije
...read more

Geomorfološki oblici

GEOMORFOLOŠKI OBLICI Formiranje titelske lesne zaravni odvijalo se je kroz tri sukcesivne faze: Prva predstavlja jezersko-barski stadijum, kada je formiran lesoliki sloj osnove. – Druga, ujedno i najduža obuhvata period stvaranja serija od 7 slojeva lesa i 7 slojeva pogrebene zemlje. Navejavanje lesa je počelo u pleistocenu i trajalo je kroz ceo holocen, što je
...read more