Geološke odlike

Geološke odlike  Titelski breg i njegova neposredna okolina izgrađeni su od stena kvartarne starosti. Na padinama Titelskog brega utvrđena je serija heterogenih sedimentoloških i litoloških karakteristika. Iznad lesno-alevritične serije akumulirane su moćne lesno-paleozemljišne naslage visine od 35 do 55 m. Lesno-paleozemljišne sekvence Titelskog brega su formirane tokom mlađeg dela srednjeg pleiostocena, naizmeničnim smenjivanjem eolske akumulacije
...read more