Geonasleđe Titelskog brega

  Geonasleđe Titelskog brega Kao objekti geonasleđa Titelskog brega izdvojeni su: 1. Prostor između surduka Feudvar i Dukatar – zona sa najkompletnijim lesno – paleozemljišnim sekvencama i vidljivim horizontom BAG tefre, 2. Lesni profili uz obalu Tise, od Rogulićevog surduka do Stare ciglane – sa ultramoćnim lesnim horizontom navejanim tokom poslednjeg glacijala i velikim diverzitetom
...read more