Pedološke odlike

Pedološke odlike Zeljište na području Titelskog brega čine dva osnovna tipa: inicijalno zemljište na lesu i černozem. U neposrednom okruženju konstatovana je livadska crnica karbonatna na lesnoj terasi a uz reku Tisu aluvijalno zemljište. Inicijalno zemljište na lesu (sirozem) Ovo zemljište debljine svega nekoliko centimetara javlja se na strmim terenima Brega na kojima je izražena
...read more