Zajednica lišajeva

Na Titelskom bregu je konstatovana i sastojina zajednice lišajeva iz asocijacije Endocarpetum pusili titelicum koja predstavlja pionirsku vegetaciju, na „blokovima stena“ odnosno na strmim lesnim odsecima Titelskog brega i usecima surduka uz Tisu. Prema podacima iz literature ova zajednica je karakteristična za debele naslage lesa, kakve postoje na Titelskom bregu i deluju kao ogromni „blokovi“
...read more

Šumska vegetacija

Vegetacijska istraživanja su pokazala da na Titelskom bregu postoji očuvana oaza hrastovih šuma na 3 km nizvodno od naselja Mošorin. Šuma zauzima pojas širine od 100 m i dužine oko 3 km na odsecima Titelskog brega uz Tisu, počev od dela brega u visini druge rečne ade pa skoro do Titelske stare ciglane. U pitanju
...read more

Vegetacija šibljaka

Vegetacija šibljaka predstavlja ostatke ranije rasprostranjenije šumske vegetacije Titelskog brega. U građi šibljaka učestvuje izvestan broj predstavnika sveze Aceri tatarico-Quercion odnosno Prunion fruticosae, što navodi na zaključak da je nekada na području Titelskog brega bilo hrastovih šuma. Ipak, posebnu pažnju zaslužuju fragmenti kserotermnih šuma hrasta medunca na jednom ograničenom lokalitetu istočnog dela Titelskog brega, južno
...read more