Vegetacija šibljaka

Vegetacija šibljaka predstavlja ostatke ranije rasprostranjenije šumske vegetacije Titelskog brega. U građi šibljaka učestvuje izvestan broj predstavnika sveze Aceri tatarico-Quercion odnosno Prunion fruticosae, što navodi na zaključak da je nekada na području Titelskog brega bilo hrastovih šuma. Ipak, posebnu pažnju zaslužuju fragmenti kserotermnih šuma hrasta medunca na jednom ograničenom lokalitetu istočnog dela Titelskog brega, južno
...read more