Geonasleđe Titelskog brega

januar 12, 2013 u rubrici Geonasleđe autor admin@titelskibreg

 

Geonasleđe Titelskog brega

Kao objekti geonasleđa Titelskog brega izdvojeni su:
1. Prostor između surduka Feudvar i Dukatar – zona sa najkompletnijim lesno – paleozemljišnim sekvencama i vidljivim horizontom BAG tefre,
2. Lesni profili uz obalu Tise, od Rogulićevog surduka do Stare ciglane – sa ultramoćnim lesnim horizontom navejanim tokom poslednjeg glacijala i velikim diverzitetom lesnih geomorfoloških mikrooblika.
3. Potez Kalvarija, iznad Titela – sa velikom lesnom piramidom (lokalni naziv: Plast ili Tanjir),
4. Veliki surduk kod Mošorina – sa vrlo moćnim lesnim horizontima navejanim tokom poslednja dva glacijalna perioda,
5. Pojas kratkih surduka i plavina, između Vilova i Mošorina,
6. Surduci velikih dimenzija: Stražilovo kod Vilova, Grac i Topola kod Loka i Busija kod Titela,
7. Velika terasirana plavina kod Titela.