Naredba

oktobar 17, 2013 u rubrici Aktuelnosti autor admin@titelskibreg

Na osnovu člana 13. stav 3. Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS ”, br. 31/05, 45/05-ispravka, 22/07, 38/08, 9/10 i 69/11), na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije,

Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine donosi

NAREDBU  O  ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2013. GODINI

1. Zabranjuje se u 2013. godini sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore i
faune, i to:

1) Na celoj teritoriji Republike Srbije:

(1) Hypericum barbatum Jacq.1 – Trepljasti kantarion, Pljuskavica trepljasta,
(2) Hypericum maculatum Crantz 1 – Planinski kantarion,
(3) Hypericum rumelicum Boiss.1 – Rumelijski kantarion, Izdašljivica,
(4) Iris pseudoacorus L.1 – Barska perunica, Žuta perunika, Divlja perunika,
(5) Veratrum nigrum L.1 – Crna čemerika, Kinavka,
(6) Hirudo medicinalis1 –Medicinska pijavica,
(7) Testudo hermanni 1 – Šumska kornjača,
(8) Vipera ammodytes 1 – Poskok

2) Na području Zapadnobačkog upravnog okruga, Južnobačkog upravnog okruga, Severnobačkog upravnog okruga, Severnobanatskog upravnog okruga, Južnobanatskog upravnog okruga, Srednjebanatskog upravnog okruga i Sremskog upravnog okruga:

(1) Ruscus aculeatus L.2 – Veprina, Kostrika, Šimširika
(2) Ruscus hypoglossum L.2 – Jezičasta kostrika, Veprina, Nepričac;

3) Na području Zapadnobačkog upravnog okruga, Severnobačkog upravnog okruga, Severnobanatskog upravnog okruga, Srednjebanatskog upravnog okruga, Južnobanatskog upravnog okruga, Južnobačkog upravnog okruga, Sremskog upravnog okruga, Podunavskog upravnog okruga, Braničevskog upravnog okruga, Borskog upravnog okruga i Rasinskog upravnog okruga:

(1) Pelophylax kl. esculenta3 – Zelena žaba
(2) Pelophylax lessonae3 – Mala zelena žaba,
(3) Pelophylax ridibundus 3 – Velika zelena žaba;

4) Na području Zapadnobačkog upravnog okruga, Sremskog upravnog okruga, Mačvanskog upravnog okruga i Braničevskog upravnog okruga:

(1) Helix aspersa 4 – Baštenski puž;

5) Na području Zapadnobačkog upravnog okruga, Severnobačkog upravnog okruga, Severnobanatskog upravnog okruga, Srednjebanatskog upravnog okruga i Južnobanatskog upravnog okruga:

(1) Helix leucorum 5 – Šumski, sivi puž,
(2) Helix pomatia5 – Vinogradarski puž.

2. Izuzetno, zabrana sakupljanja vrsta iz tačke 1. ove naredbe, ne odnosi se na zaštićena područja u kojima je planom i/ili godišnjim programom upravljanja zaštićenih područja, sakupljanje tih vrsta dozvoljeno.

3. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 353-01-00138/2013-08 M I N I S T A R

U Beogradu, 01.03.2013. godine

Prof. dr Zorana Mihajlović, s.r.